ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
AK PARTİ EDİRNE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ.
AK PARTİ EDİRNE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ.AK Parti Edirne Milletvekili Say?n Necdet Budak, Ak Parti ?l Ba?kan? Say?n Müjdat Kahve, Ak Parti ?lçe Ba?kan? Say?n ?smail Arda ve beraberlerindeki heyet Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i'ni ziyaret etti. Ziyarette Edirne ESOB Ba?kan? Emin ?na?, Edirne ?n?aat Sanatkarlar? Esnaf Odas? Ba?kan? Mehmet Özkan, Edirne ?oförler ve Otomobilciler Esnaf Odas? Ba?kan? Erbey K?l?ç, Edirne Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odas? Ba?kan? Orhan Seri, Edirne Demirciler ve Kaynakç?lar Esnaf Odas? Ba?kan? Hayri Sönterler ve Yönetim Kurulu üyeleri Ali Kara, ?brahim Karaçal? haz?r bulundular.

AK Parti Edirne Milletvekili Say?n Necdet Budak, Ak Parti ?l Ba?kan? Say?n Müjdat Kahve, Ak Parti ?lçe Ba?kan? Say?n ?smail Arda ve beraberlerindeki heyet Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i'ni ziyaret etti. Ziyarette Edirne ESOB Ba?kan? Emin ?na?, Edirne ?n?aat Sanatkarlar? Esnaf Odas? Ba?kan? Mehmet Özkan, Edirne ?oförler ve Otomobilciler Esnaf Odas? Ba?kan? Erbey K?l?ç, Edirne Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odas? Ba?kan? Orhan Seri, Edirne Demirciler ve Kaynakç?lar Esnaf Odas? Ba?kan? Hayri Sönterler ve Yönetim Kurulu üyeleri Ali Kara, ?brahim Karaçal? haz?r bulundular.

Ak Parti Edirne Milletvekili Necdet Budak Edirne Esnaf ve Sanatkar?na büyük önem verdiklerini, ya?anan sorunlar konusunda çözüm merkezi olan siyasette Ankara'da daima haz?r bulundu?unu ve esnaf liderleri ile bir arada bulunmaktan dolay? çok mutlu oldu?unu belirtti. Ak Parti ?l Ba?kan? Müjdat Kahve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i ile sürekli olarak ileti?im halinde olduklar?n? ve Edirne ESOB'u s?k s?k ziyaret etti?ini belirtti.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i Ba?kan? Emin ?na? “ Say?n Milletvekilimiz ve Ak Parti te?kilat?na esnaf ve sanatkara gösterdikleri yak?n ilgi ve alakadan ötürü te?ekkür ederim. Vekilimiz Necdet Budak, ?l Ba?kan?m?z Müjdat Kahve ve ?lçe Ba?kan?m?z ?smail Arda Beyefendiler ile sürekli ileti?im halindeyiz. Edirne ESOB olarak Edirne esnaf ve sanatkar?n?n sorunlar?n? kendilerine iletiyor ve çözüm yolu ar?yoruz. ?uan için öncelikli olarak belirledi?imiz dört konu var. Bunlardan ilki Pazarkule Gümrük Kap?s?nda ya?anan aksakl?klar. Bu konuda esnaf ve sanatkar?m?zdan ve Yunanl? dostlar?m?zdan yo?un bir ?ekilde ?ikayet geliyor. Edirne'ye gelen Pazarkule üzerinden Yunanistan'a giri? ve ç?k??larda uzun süreli beklemeler ya?an?yor. Öyle ki s?n?r kap?s?na gelip geri dönen birçok Yunanl? oluyor. Bugün itibar?yla Edirne piyasas?na büyük katk?s? olan Yunanl? misafirlerimizin s?n?r kap?s?nda ya?ad?klar? onlar? kaybetmemize neden olabilir. Edirne için çok önemli oldu?una inand???m?z Yunanl? turistlerin geli?leri konusunda özellikle Pazarkule Gümrük Kap?s?nda bir iyile?tirme yap?lmas? gerekti?ine inan?yoruz. Bizim önemli olan di?er bir konuda Edirne'ye KOSGEB ?l Müdürlü?ü'nün aç?lmas? konusudur. Bu konu ile ilgili olarak Vekilimiz ve ?l Ba?kan?m?z ile daha önceden de görü?meler yapt?k. Ancak bu konun bir an önce h?zland?r?l?p tamamlanmas? gerekli. ?uan ba?vurular? al?nan kredi destek program?ndan Edirne ?linin yararlanma oran? çok dü?ük olacak. Geçen y?l 1362 ki?inin dosyas? sadece Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i üyelerine aitti. Edirne genelinde ise 2700'ü a?k?n ki?inin bankalarca giri?i yap?lm??t?r. Ancak bu y?l bu say?n?n çok dü?ece?inden endi?eliyiz. Çünkü tüm i?lemler Tekirda?'da yap?l?yor. Esnaflar?m?z haz?rlad?klar? evraklar? Tekirda? yollamak zorunda birde ufak tefek sorunlar? ç?kan esnaf?m?z?n yine Tekirda? ile görü?meleri gerekiyor. Bu i?lemlerde belirli miktarda da??t?lan krediye ula?mada bizleri çok zor duruma dü?ürüyor. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i olarak KOSGEB ?l Müdürlü?ü'ne yer vermeye haz?r?z. Hatta Müdürlü?ün Edirne ESOB binas?na aç?lmas?n? istiyoruz. Vekilimiz ve ?l Ba?kan?m?z?n bu konuda bilgileri var umar?m bu konuyu halledebiliriz. Bir di?er önemli konuda Yunanistan ve Bulgaristan'dan ülkemize gelip araçlar?n? tamir ettirmek isteyen yabanc? uyruklu ki?ilerin araçlar?n? burada tamir için b?rakamamalar?. Edirne Demirciler ve Kaynakç?lar Esnaf Odas? Ba?kan? Hayri Sönterler ve Ba?kan Vekili Ali Kara ile bu konu üzerinde bir çal??ma yapt?k. Bu sorunu a?mam?z halinde Edirne Küçük Sanayi Sitelerine y?ll?k yüz bin euro para giri?i olaca??n? tahmin ediyoruz. Hatta bu konuda Yunanistan'da imza vermeye haz?r insanlar var. Bu konun halledilmesi konusunda da oldukça pratik bir önerimizde var. Biz yürürlükte olan Dahilde ??leme Resmi tebli?inin 2006 y?l?ndan önceki halinde olmas?n? itiyoruz. Burada arac?n? b?rakacak yabanc?lar?n araçlar?n? esnaf?m?z yeddi emin olarak alacak ve tamiri yap?p ki?iye teslim edecekler. Bu konu Sanayi ve Ticaret Bakan?m?z Say?n Nihat Ergün taraf?ndan da biliniyor ve kendileri bu konunun çok üzerinde duruyorlar. Son olarak dile getirmek istedi?im konuda ?ki Köprü Aras? Mevkiinde konu?land?r?lan Polis kontrol noktas?. Bu kontrol noktas? özellikle ?ki Köprü aras?ndaki esnaf? çok olumsuz etkilemekte. Bu kontrol noktas?n?n ba?ka bir yere kurulmas? amac? içinde daha iyi olur dü?üncesindeyiz.” Dedi.

Edirne Ak Parti Milletvekili Say?n Necdet Budak “KOSGEB ?l Müdürlü?ü'nün Edirne ilinde aç?lmas? konusunda sa?olsun ilk talep Emin Beyden geldi. Kendileri ile sürekli ileti?im halindeyiz. KOSGEB konusunda ya?anan s?k?nt?lar ile ilgili ?uan KOSGEB Ba?kan? Mustafa Kaplan ile sizi hemen görü?türeyim” Dedi. Necdet Budak telefon ile KOSGEB Ba?kan? Mustafa Kaplan? arad? ve telekonferans yolu ile ziyarete kat?lanlar ile Mustafa Kaplan görü?tüler. Edirne'ye KOSGEB ?l Müdürlü?ü aç?lmas? konusunda Mustafa Kaplan söz verdi. Edirne Milletvekili Necdet Budak “Sanayi esnaf?m?za büyük fayda sa?layacak olan yabanc? araçlar?n sanayi sitelerimizde tamirleri konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanl??? nezrinde çal??malar yap?yoruz. Say?n Bakan?m?z?n da yak?ndan alakadar oldu?u konunun en k?sa sürede çözülmesi konusunun takipçisi oldu?umu bilmenizi isterim. Pazarkule Gümrük Kap?s?na ?imdi hep birlikte gidelim beraberce inceleme yapal?m.” Dedi. Heyetler topluca Pazarkule Gümrük Kap?s?na incelemelerde bulunmak üzere gittiler. Pazarkule'de yap?lan inceleme esnas?nda bilgisayar sistemlerinin çökmesi ve hiçbir i?lem yap?lamamas? sonucu meydana gelen aksamalara Edirne Ak Parti Milletvekili Necdet Budak'ta ?ahit oldu. Aksamalar?n giderilmesi için ilgili birimler ile görü?en Say?n Necdet Budak sorunun halledilmesi konusunda Ankara'da gerekeni yapaca??n? belirtti.

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR