ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
EDİRNE TATLICI BÜFECİ KEBAP VE LOKANTACILAR ESNAF ODASI AB'YE BİR PROJE DAHA SUNDU.
EDİRNE TATLICI BÜFECİ KEBAP VE LOKANTACILAR ESNAF ODASI AB'YE BİR PROJE DAHA SUNDU.

Edirne Tatl?c? Büfeci Kebap ve Lokantac?lar Esnaf Odas? Avrupa Birli?i S?n?r Ötesi ??birli?i Program? kapsam?nda bir proje daha sundu. Daha önce “Türk-Bulgar Ortak Yemek Kültürü” isimli projeyi uygulayan Edirne Tatl?c? Büfeci Kebap ve Lokantac?lar Esnaf Odas?'n?n ikinci projesi, g?da ithalat? ve ihracat? ile yöresel g?da ürünlerinin tan?t?m?na yönelik olarak sunuldu.
Edirne Tatl?c? Büfeci Kebap ve Lokantac?lar Esnaf Odas? ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i Ba?kan? Emin ?na? “ Üyelerimizin geli?imlerine yönelik çal??malar?m?za devam ediyoruz. Daha öncede belirtti?i üzere hedefimiz üyelerimizin gelirlerini artt?racak çal??malar yapmak. Bu hedef çerçevesinde Birli?imiz bünyesinde olu?turdu?umuz Avrupa Birli?i Destek Ofisi taraf?ndan gerçekle?tirilen projemizde, Ke?an Lokantac? Kahveci ve Otelciler Esnaf Odas? ve Eurointegra Bulgaristan Derne?i ortak olarak yer almaktad?r. Eurointegra Derne?i Bulgaristan ve Romanya aras?na aç?lan birçok hibe program?nda proje uygulam?? ve özellikle g?da ithalat? ve ihracat? alan?nda uzmanla?m?? bir dernektir. Projemiz kapsam?nda S?n?r Bölgesindeki kar??l?kl? ticaretin geli?tirilmesi yoluyla, KOB?'ler aras?ndaki ekonomik ili?kilerin düzenli bir ?ekilde geli?mesini te?vik etmek.Ticari i?birli?i olanaklar?n? artt?rmak için, olu?turulacak i? destek ofisi sayesinde ithalat ve ihracat ile ilgili zorluklar?n üzerine yo?unla??p giderilmesinin sa?lanmas?.Avrupa Birli?i kriterlerine göre g?da üretim kalitesinin artt?r?lmas?. Teknik Bilgi Transferi için,düzenlenecek e?itimler ile bilgilerin ve iyi uygulamalar?n payla??lmas? ve e?itim materyallerinin geli?tirilmesi faaliyetleri yap?lacakt?r. Projenin toplam bütçesi 150.000 Euro'dur. ”dedi.
Projenin çok önemli oldu?unu vurgulayan Emin ?na? “G?da mevzuat?nda birçok yeni düzenlemeler yap?lmaktad?r. Avrupa Birli?i uyum yasalar? çerçevesinde yap?lan düzenlemeleri göz önüne alarak g?da sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar?m?z?n bilgilendirilmesi ve e?itilmesi amac?yla bu projeyi haz?rlad?k ve sunduk. Bu projemizin en önemli aya??n? ithalat ve ihracat konusu olu?turmaktad?r. Proje kapsam?nda 6 ay süre ile ithalat ve ihracat konusunda üyelerimize destek olacak bir uzman çal??acak.”dedi.
İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR